1.
Regeringen har sagt, at den ønsker at øge indvindingsgraden i Nordsøen. Hvad mener du, er det vigtigste for, at det kommer til at ske?

”Det er en udfordrende og vanskelig opgave at øge indvindingsgraden. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter. Metoden skal ikke blot udvikles, så den rent teknisk kan bruges i et laboratorium, men også være gennemførlig på kommercielt grundlag ude i Nordsøen. Det er ikke noget, som kommer af sig selv, men kræver systematisk forskning på et højt fagligt niveau. Det er derfor glædeligt, at industrien har taget initiativ til et dansk forskningscenter, som i samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer skal arbejde med disse spørgsmål.”

”Jeg synes også, at det er positivt, at industrien og det offentlige har startet et fælles projekt, Joint Chalk Research. Danske og norske myndigheder samt ti olieselskaber forestår projektet og indsamler og systematiserer allerede foreliggende viden, som kan bidrage til belysning af problemstillingerne. Endvidere er et projekt til undersøgelse af forbedret brøndteknologi netop besluttet påbegyndt.”


2.
Har du noget i tankerne, som vil kunne intensivere efterforskningen efter nye felter?

”Det er nu syv år siden, sidste udbudsrunde blev gennemført. Arbejdsprogrammerne er ved at være gennemført. Der er derfor behov for at gennemføre en ny runde, hvor de ikke koncessionsbelagte områder i Nordsøen udbydes. Det bliver den syvende danske udbudsrunde. Vi ved fra vores daglige kontakt med olieselskaberne, at der er interesse for at få nye tilladelser til efterforskning og udbygning af kulbrinter. GEUS har sammen med flere olieselskaber iværksat to forskningsprojekter, hvis resultater skal give grundlag for yderligere efterforskning af den danske del af Nordsøen.”


3.
En særlig problemstilling på den danske sokkel er de marginale felter. Hvordan mener du, at vi får olieselskaberne til at interessere sig for de mere marginale felter?

”Et felt kan være marginalt, fordi det er vanskeligt og dermed dyrt at producere, eller fordi forekomsten er lille og derfor ikke kan bære at skulle investere i egne anlæg til behandling og transport. Indvinding fra felter med høje produktionsomkostninger kræver udvikling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle – og så er vi tilbage i den tidligere omtalte indsats for at øge indvindingen fra de vanskelige felter: Hvis forekomsten er lille, så er vi i den heldige situation, at der i dag er en infrastruktur til produktion og transport af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Da produktionen er faldende, er der ledig kapacitet, som kan udnyttes af små felter. Opgaven er at sikre, at rettighedshaveren til det lille felt får rimelige vilkår for brug af anlæggene. Hvis ikke, vil små fundmuligheder ikke blive efterforsket, men olieselskaberne vil bruge deres efterforskningsmidler andre steder.”


4.
Regeringen har meldt ud, at den i samarbejde med branchen vil satse på ”en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og naturgas fra felterne i Nordsøen.” Kan du allerede nu løfte sløret for nogle de elementer, som du mener, er afgørende at have med i en langsigtet strategi for Nordsøen?

”Lidt forenklet kan man sige, at strategien vil have en underjordisk del, som handler om, hvordan vi indvinder en større del af den kendte olie og gas i felterne. Endvidere vil der være en del, som vedrører, hvordan behandling og transportsystemet kan optimeres fremover. Som nævnt er der overkapacitet i dag. Endvidere er mange af anlæggene gamle. Der er derfor behov for at gennemtænke den fremtidige infrastruktur. I den forbindelse skal der lægges vægt på at optimere energieffektiviteten i det fremtidige behandlings- og transportsystem. Sparet energiforbrug er lig med sparede omkostninger.”


5.
Dansk olie- og naturgas er vanskelig at få op sammenlignet med for eksempel mulighederne på den norske og britiske sokkel. Vanskelighederne har omvendt skabt en succeshistorie for eksport af danske, tekniske løsninger. Hvordan kan regeringen sikre fortsat vækst i eksport af dansk olie- og gasteknologi?

”Olieselskaberne i den danske del af Nordsøen har måttet finde løsninger på udfordringer fra en vanskelig geologi. Det bedste grundlag for en fortsat vækst i eksporten af dansk olie- og gasteknologi vil være at sikre opretholdelse af efterforsknings- og produktionsvirksomhed i Danmark. En ny udbudsrunde vil bidrage til efterforskningsaktiviteten og dermed produktion af nye ressourcer.”

”Et seriøst forskningsarbejde omkring de aktuelle danske udfordringer med at forøge indvindingsgraden vil på sigt også kunne lægge grunden til en yderligere forøgelse af eksporten af teknologi.”

”Danske virksomheder har også været i front med billige udbygningsløsninger og horisontale boringer, som kunne producere mere pr. investeret krone. Et fremtidigt indsatsområde kunne være energieffektive løsninger, hvor energiforbruget i forbindelse med behandling og transport nedbringes. Det er imidlertid væsentligt, at nye løsninger også er gode sikkerheds- og miljømæssigt,” fastslår Martin Lidegaard.