Potentialet er stort. I dag indvinder vi kun 26 pct. af de kendte ressourcer. Der er fortsat store mængder olie i undergrunden, men at øge indvindingsgraden vil kræve både brug af ny teknologi og et fokus på at holde omkostningerne nede.

5 Hvilke forventninger har du til olieselskaberne i forbindelse med strategiarbejdet?
Jeg håber meget på, at olieselskaberne vil bidrage med deres viden og syn på udfordringerne i Nordsøen, så vi kan få vendt de problemstillinger, vi ser foran os. Det er også derfor, jeg er glad for, at Olie Gas Danmark er repræsenteret i styregruppen.

6 Hvordan sikrer man en bedre udnyttelse af de marginale felter i Nordsøen?
For marginale felter vil det ofte være en udfordring for ejerne at få rimelige vilkår for brug af eksisterende produktionsanlæg og rørledninger. Det er et af de emner, der skal ses på i strategiarbejdet. Jeg ser frem til at få resultatet af strategiarbejdet og se på de anbefalinger, der kommer ud af arbejdet. Hvis der peges på behov for særlige tiltag for marginale felter, vil regeringen se på mulighederne til den tid.

7 Hvilken rolle har olie og gas i energimikset de kommende årtier?
Regeringen arbejder målrettet efter at få olie, kul og gas udfaset inden 2050. Det skyldes ikke mindst hensynet til klimaet. Men der er stadig 36 år, hvor vi vil bruge olie og gas. Det kan vi lige så godt selv hente op, hvis det er muligt. Det vil forlænge den periode, hvor vi er nettoeksportør og dermed udskyde det tidspunkt, hvor vi skal bruge udenlandsk valuta på at importere olie og gas. Kan vi hente mere olie og gas op af felterne, kan de ekstra indtægter være med til at skabe et grønnere og bedre Danmark.

8 Hvordan kan regeringen og branchen sikre, at sektoren fortsat får tilført højt kvalificeret arbejdskraft?
Rekruttering til branchen er også et af de emner, som det netop igangsatte arbejde med en olie- og gasstrategi skal se på. Rekruttering af højt uddannet arbejdskraft med de nødvendige kompetencer til olie- og gasbranchen er også en udfordring i vores nabolande. Med det nye olieforskningscenter på DTU vil der blive skabt et brohoved for at tiltrække højt kvalificerede forskerne, som også kan inspirere til undervisning på højt niveau og være med til at gøre de studerende opmærksomme på mulighederne i branchen. Men fokus skal også være på arbejdskraft til serviceindustrien, som jo er rigtig vigtig for at nå potentialet offshore.

Kilde: Den nødvendige olie, udkommer d. 7 oktober