Nordsøen kan gøre Danmark markant rigere. Nye investeringer fra olieindustriens virksomheder kan give helt op til 238 mia. kr. ekstra på den offentlige saldo over de næste 20 år. Det viser nye tal.

Der er meget at vinde, hvis regeringen og olieindustrien kan sikre fremtidens investeringer i Nordsøen. Ikke alene for industriens virksomheder og de mange ansatte – også for den danske samfundsøkonomi.

En analyse fra Damvad Analytics, udarbejdet for Olie Gas Danmark, viser, at en justering af rammevilkårene for Nordsøen kan give op til 238 mia. kr. ekstra i statskassen over de næste 20 år.

Damvad Analytics har anvendt statens regnemodel, ADAM, til at beregne den samfundsøkonomiske effekt.

Nordsøen fortsat værdifuld for dansk økonomi

Nye incitamenter til investeringer i Nordsøen vil gavne såvel industrien som den danske økonomi. For virksomhederne vil investeringer igen blive rentable og for dansk økonomi vil de øgede investeringer ende som et overskud i den danske statskasse via et større beskatningsgrundlag.

”Nordsøen er fortsat meget værdifuld for dansk. Uanset om vi taler skattebidrag, arbejdspladser eller forsyningssikkerhed – er dansk olie- og gasproduktion en kæmpe gevinst for Danmark”, siger Martin Næsby, og slår fast, at staten og industrien langt hen ad vejen har sammenfaldende interesser.

”Spillet om Nordsøen er ikke et nulsumsspil. Tallene viser med al tydelighed, at ALLE vinder. Ved at justere rammevilkårene, sikres de nødvendige investeringer og staten får i fremtiden et ekstra tocifret årligt milliardbeløb på statens husholdningskonto – den offentlige saldo” siger Martin Næsby.

Vi har brug for olien og gassen

Selvom vi i Danmark er frontløbere i den grønne omstilling, kan den danske olie og gas skabe værdi for os mange år endnu – både ved at vi kan forsyne os selv, og i fremtiden også som en mulig eksportvare.

”I Danmark er vi relativt set langt i den grønne omstilling. Kul er hastigt på vej ud til fordel for grøn energi i vores elproduktion. Efterspørgslen efter olie og gas vil derimod ikke ændre sig væsentligt de næste 5-10 år. Et stop for produktion i Nordsøen vil altså ikke fjerne behovet for olie og gas, men bare tvinge Danmark til at importere fra udlandet”, siger Martin Næsby.

Fakta

Læs hele undersøgelsen ved at klikke her(pdf)

Hovedkonklusioner

Rapporten ser på, hvordan samfundsøkonomien målt på den offentlige saldo, BNI og BNP påvirkes i to vækstscenarier, hvor der gives forskellige incitamenter til, at industriens virksomheder foretager nye investeringer (se side 5 i rapporten).

Beregningerne viser, at forskellen fra baselinescenariet til vækstscenarierne er følgende:

Nettoeffekten på den offentlige saldo er 238 mia. kr. over 20 år. Eller 10-12 mia. kr. om året over 20 år.

BNI effekten er 2,4-3,1 pct. årligt og BNP 0,9-1,2 pct. årligt.

Begrebsforklaringer:

Offentlig saldo:

Også kaldet offentlig nettofordringserhvervelse og er lig med forskellen mellem de samlede offentlige indtægter og udgifter.

BNP:

Bruttonationalproduktet (BNP) er den samlede værdi af varer og tjenester, der produceres i økonomien, fratrukket de varer og tjenester, som indgår i produktionen. BNP opgøres som det samlede private og offentlige forbrug og investeringer samt nettoeksporten.

BNI:

Bruttonationalindkomsten (BNI) er den samlede indkomst i økonomien. Sammenlignet med BNP medtager opgørelsen af BNI indkomst fra udlandet (i form af formueindkomst og lønninger), som tilfalder dansk økonomi, selvom produktionen sker i udlandet.

ADAM:

Annual Danish Aggregated Model (ADAM) er en generel ligevægtsmodel for den danske økonomi, som vedligeholdes af Danmarks Statistik. ADAM anvendes ofte til at estimere effekterne af den økonomiske politik