Olie Gas Danmark (OGD) har siden 2014 udgivet en årlig
miljøstatusrapport. Formålet med miljøstatusrapporten
er at præsentere den aktuelle miljøpåvirkning fra olie og
gasoperatørerne i den danske del af Nordsøen, samt
hvordan operatører og leverandører løbende arbejder
på at minimere denne påvirkning.

Hidtil har rapporten også indeholdt et eller flere længere
kapitler om aktuelle temaer. Hvad angår nærværende
rapport indeholder den alene en datapræsentation, som
bygger på olieselskabernes indberetning til OSPAR.
Nedenfor er en præsentation fra Maersk Oil, HESS og
DONG Oil & Gas’ aktiviteter i 2015, som danner grundlag
for de miljøpåvirkninger, som præsenteres i nærværende
rapport. Ligeledes er der en kort redegørelse for den
reguleringsmæssige udvikling i 2015.

Maersk Oil
Produktionen i den danske del af Nordsøen forløb i 2015
planmæssigt og som forventet. Det er lykkedes at forbedre
den overordnede miljømæssige indsats på tværs af felterne.
Den nyeste platform, Tyra South East-B producerede
sin første olie i løbet af året og forventes over de næste
30 år at producere omkring 50 millioner olieækvivalenter.
En af de miljømæssige forbedringer opnået i 2015 var en
reduktion af antallet af olie- og kemikaliespild. Maersk
Oil vil fortsætte sit fokus på miljøområdet, specielt med
henblik på at nedbringe mængden af olie i vand udledt
til havet efter produktion. Derudover vil Maersk Oil også
arbejde med reducering af flaring og brændstofforbrug.

Hess Denmark
Hess Denmark ApS er operatør på Syd Arne feltet. Indenfor
de sidste 5 år er offshore installationerne blevet udbygget
med to satellit-platforme, hvor der siden midten
af 2013 er boret brønde med henblik på at øge produktionen
fra feltet– ialt 11 brønde er planlagt i kampagnen,
som planmæssigt stoppede i begyndelsen af 2016. Olieholdige
borespåner og olieholdige kemikalier er bortskaffet
ved at reinjicere til undergrunden fremfor at sejle
affaldet i land for videre behandling.
Reduktion af olieudledninger med produceret vand er et
fokusområde for Syd Arne, hvilket hovedsageligt opnås
ved at pumpe store mængder af det producerede vand
tilbage til reservoiret.

DONG Olie & Gas
DONG Olie & Gas fortsatte i 2015 boreaktiviteterne ved
Hejre-feltet, hvor der blev arbejdet på tre af fem planlagte
produktionsbrønde. Boring af den første brønd blev påbegyndt
i 2014 og boring af den sidste brønd forventes afsluttet
i 2016. Borearbejdet udføres af boreriggen Mærsk
Resolve. Da der for nuværende ikke er installeret procesfaciliteter
på Hejre, er alle brønde forsvarligt lukket med en
række mekaniske plugs og ventilsystemer, ligesom trykket
i alle brøndene overvåges fra land. Produktionen på Siri-
komplekset er i 2015 forløbet som forventet, og DONG
Olie & Gas har fortsat fokus på at opretholde høj re-injektion
af produceret vand, samt på at reducere olieindholdet
i det producerede vand. Derudover er der udført boreaktiviteter
ved satellit-platformen Nini Øst. Boreriggen
Mærsk Giant ankom til Nini Øst i starten af november og
påbegyndte boring af en ny produktionsbrønd.