Olie Gas Danmark har på vegne af branchen afgivet høringssvar på regeringens forslag til harmonisering af kulbrintebeskatningen. Olie Gas Danmark mener, at regeringens lovforslag ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til den investeringskultur som eksisterer i olie og gassektoren. Uanset at lovforslaget har søgt at imødekomme dette med forslag om overgangsordninger, mener Olie Gas Danmark ikke, at implementeringen af de ny skatteregler sker på en tilstrækkelig lempelig måde overfor de direkte berørte olieselskaber.

Herudover peger Olie Gas Danmark i høringsvaret på en række konkrete problemstillinger i lovforslaget, som regeringen med fordel kunne genoverveje.